งานการประชุมและพิธีการ

หน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการประสานงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการผู้ประสานงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี การประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีการของมหาวิทยาลัยบูรพา และการประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิทินการประชุม

แบบฟอร์มต่าง ๆ

  • แบบเสนอเรื่องเข้าวาระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ดาวน์โหลด ไฟล์ Word หรือ ไฟล์ PDF
  • แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ดาวน์โหลด
  • แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมภายในสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มประวัติบุคคล ดาวน์โหลด

ปฏิทินร่วมงานจังหวัด