ปฏิทินการประชุม

แบบฟอร์มต่าง ๆ

  • แบบเสนอเรื่องเข้าวาระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(2556)ใหม่ ดาวน์โหลด ไฟล์ Word หรือ ไฟล์ PDF
  • แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด
  • แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม  อาคาร ภปร. สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มประวัติบุคคล ดาวน์โหลด

ระบบสารสนเทศ

e-doc
e-person
e-resolution
e-booking
e-mail

จำนวนผู้เข้าชม

025360

Now: 21-04-2014 16:36:00