ปฏิทินการประชุม

แบบฟอร์มต่าง ๆ

  • แบบเสนอเรื่องเข้าวาระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(2556)ใหม่ ดาวน์โหลด ไฟล์ Word หรือ ไฟล์ PDF
  • แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด
  • แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม  อาคาร ภปร. สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มประวัติบุคคล ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

047909

Now: 30-03-2015 12:44:16