ปฏิทินการประชุม

แบบฟอร์มต่าง ๆ

  • แบบเสนอเรื่องเข้าวาระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(2558)ใหม่ ดาวน์โหลด ไฟล์ Word หรือ ไฟล์ PDF
  • แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด
  • แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม  อาคาร ภปร. สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มประวัติบุคคล ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

056478

Now: 04-10-2015 11:46:44