รายชื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา

หมวด: คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เขียนโดย Webmaster

                 รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา

๑.  รศ.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประธานกรรมการ
๒.  ผศ.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รองประธานกรรมการ
๓.  รศ.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
๔.  รศ.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
๕.  ผศ.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ
๖.  ผศ.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา กรรมการ
๗.  ผศ.อานนท์ วงษ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กรรมการ
๘.  ผศ.วิมลรัตน์ จตุรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
๙.  ผศ.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรรมการ
๑๐.  ผศ.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี กรรมการ
๑๑.  ผศ.วิชุดา จันทร์ข้างแรม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว กรรมการ
๑๒.  อ.ภูสิต กุลเกษม ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการ
๑๓.  รศ.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
๑๔.  ผศ.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กรรมการ
๑๕.  ผศ.สหัทยา รัตนะมงคลกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กรรมการ
๑๖.  ผศ.สวามินี ธีระวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยกระดับคุณภาพงานวิจัย กรรมการ
๑๗.  ผศ.จริยาวดี สุริยพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายวิจัย กรรมการ
๑๘.  อ.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก กรรมการ
๑๙.  ผศ.พรรณวลัย เกวะระ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรรมการ
๒๐.  อ.เจนวิทย์ นวลแสง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

กรรมการ
๒๑.  ผศ.การุณ สุขสองห้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา กรรมการ
๒๒.  รศ.ธนวัฒน์ พิมลจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ
๒๓.  ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

กรรมการ
๒๔  อ.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กรรมการ
๒๕.  อ.พิมลพรรณ เลิศล้ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร กรรมการ
๒๖.  อ.ลัญจกร สัตย์สงวน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี กรรมการ
๒๗.  อ.ธนพร คำวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว กรรมการ
๒๘.  อ.พรรณี พิมาพันธ์ุศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว  กรรมการ
๒๙.  ผศ.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กรรมการ
๓๐.  อ.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ คณบดีคณะดนตรีและการแสดง กรรมการ
๓๑.  ผศ.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
๓๒.  ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ
๓๓.  รศ.มยุรี ตันติสิระ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ
๓๔.  อ.กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  กรรมการ
๓๕.  อ.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
๓๖.  รศ.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  กรรมการ
๓๗.  รศ.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ กรรมการ
๓๘.  ผศ.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ  กรรมการ
๓๙.  ผศ.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
๔๐.  ผศ.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กรรมการ
๔๑.  ผศ.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
๔๒.  รศ.ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ
๔๓.  รศ.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ
๔๔.  รศ.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ
๔๕.  ผศ.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  กรรมการ
๔๖.  อ.ปริญญา นาคปฐม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ
๔๗.  ผศ.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  กรรมการ
๔๘.  รศ.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา กรรมการ
๔๙.  อ.ศุภฤทัย อิฐงาม ผู้อำนวยการสถาบันภาษา กรรมการ
๕๐.  นางรวิวรรณ วัฒนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  กรรมการ
๕๑.  อ.วิทวัส พันธุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กรรมการ
๕๒.  นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  กรรมการ
๕๓.  อ.เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กรรมการ
๕๔.  รศ.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
๕๕.  อ.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล กรรมการ
๕๖.  ผศ.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  กรรมการ
๕๗.  รศ.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี กรรมการ
๕๘.  อ.ประทีป อูปแก้ว ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
๕๙.  ผศ.วิชุดา จันทร์ข้างแรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
๖๐.  รศ.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน  กรรมการ
๖๑.  นางสาววรรณา แนบเชย ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

 

 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓